Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων και διαχειρίσης επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Στόχος μας η άρτια και σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και των χαρακτηριστικών των πελατών μας, σε σχέση με το εκάστοτε επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του.

  • Προαξιολόγηση και εκτίμηση της βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ηλεκτρονική υποβολή στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου).
  • Καθοδήγηση των πελατών μας κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου με μεθοδικότητα, ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της, με τη μέγιστη απορρόφηση επιδότησης ΕΣΠΑ και την καλύτερη χρηματοροή για την επιχείρησή τους.
  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.
  • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού έργου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.


Ενεργά Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το πλήκτρο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος: